مشاوره و مستندسازی نرم افزار

یکی از مهمترین فرآیندها در تولید سامانه های نرم افزاری و صنعت نرم افزار مستندسازی می باشد که بخش بزرگی از هزینه پروژه های نرم افزاری را به خود اختصاص می دهد. طراحی وب ایران علاوه بر ارائه خدمات مختلف در زمینه طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری، خدمات مشاوره و نظارت بر مراحل مختلف تولید، نگهداری، نصب و تحویل دهی پروژه های نرم افزاری را نیز ارائه می دهد. خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات می تواند به همراه مستندسازی ارائه شود. این خدمات شامل برگزاری جلسات مشاوره حضوری در محل کارفرما و سپس ارائه مستندات فنی مبتنی بر استانداردهای ملی صنعت نرم افزار (نماتن) می باشد. تولید مستندات مبتنی بر استانداردهای از پیش تعیین شده به همراه رعایت آیین نگارش و شیوه های مناسب نوشتاری، مستنداتی با کیفیت را برای شما به همراه خواهد داشت.

تعرفه خدمات مشاوره و مستندسازی

خدمات مشاوره حضوری به صورت ساعتی محاسبه شده و در محل کارفرما برگزار می شود.
لازم است که کارفرما ملزومات لازم برای برگزاری مناسب جلسه را پیش از حضور مشاور فراهم نماید.
لازم است که کارفرما محیط مناسبی برای جلسه مشخص کرده و از تمامی ذینفعان احتمالی جلسه برای شرکت در راس ساعت مشخص در محل جلسه، دعوت کتبی یا الکترونیکی به عمل آورده باشد.


 • محدودیت مکان این خدمات فعلا در محدوده شهر تهران ارائه می شود.
 • محدودیت زمان حداکثر طول هر جلسه ۵ ساعت است و صرفا در روزهای غیر تعطیل و در ساعات اداری ارائه می شود.
 • حمل و نقل هزینه ایاب و ذهاب مشاور (یا مشاوران) بر عهده طراحی وب ایران می باشد.
 • مشاوره غیر حضوری خدمات مشاوره تلفنی یا الکترونیکی تا یک ساعت رایگان می باشد.
 • هزینه مستندسازی دو و نیم برابر هزینه مشاوره حضوری مرتبط. (مثال: هزینه مستندسازی یک جلسه 3 ساعته 2.5 برابر مشاوره است)
 • زمان مستندسازی 10 ساعت کاری به ازای هر نفر ساعت مشاوره مرتبط (مثال: مستندسازی 1 جلسه 5 ساعته با 2 مشاور حداکثر 13 روز کاری است)
 • تخفیف خرید بیشتر از 20 تا 100 ساعت خدمات مشاوره شامل 5 تا 20 درصد تخفیف می باشد.

نماتن چیست؟

نماتن سرواژه عبارت نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار است. این نظام شامل مجموعه ای از استانداردها، قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و راهنماهای مربوط به ارجاع کار (برون سپاری) و اجرای سامانه ها و پروژه های نرم افزاری است. این استانداردها با هدف حفظ منافع مشروع همه ذینفعان و ایجاد فضای مشارکت، رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار در صنعت نرم افزار، مبتنی بر استانداردهای بین المللی، بومی سازی، تدوین و اجرا شده است. در طراحی و بازنویسی بخش های مختلف این طرح ها از آموزه ها و مستندات فرآیند یکپارچه رشنال شرکت آی.بی.ام (IBM Rational Unified Process) بهره برداری شده است.

تاریخچه نماتن

با آغاز طرح تکفا سرواژه عبارت توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1381 نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر اجرای پروژه های نرم افزاری و تعریف پیمان نامه های تیپ برای قراردادهای نرم افزاری ایجاد شد.
بر همین اساس به سفارش شورای عالی انفورماتیک، کمیته نرم افزار انجمن شرکت های انفورماتیک سابق (سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور فعلی) پیش نویس پیشنهادی پروژه نماتن سرواژه عبارت نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار را تهیه و در سه فاز متوالی تدوین کرد. هدف اصلی نماتن شفاف سازی و ارائه دستورالعمل ها و استاندارد کردن فرایندهایی مانند انتخاب پیمانکار، تهیه RFP، طرح پیشنهادی، فرآیندهای تولید، نگهداری، نصب و تحویل دهی نرم افزار است که باید توسط کارفرماها یا تولیدکنندگان نرم افزار اجرا شود.
این استانداردها از سال 1383 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.

فاز اول نماتن

فاز اول نماتن شامل استانداردهای تعریف و ارجاع (برون سپاری) کارهای نرم افزاری است.

 • ۱- مشاوره پروژه های نرم افزاری
 • ۲- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP / Request For Proposal)
 • ۳- نظارت بر پروژه های نرم افزاری
 • ۴- پیشنهاد (Proposal)
 • ۵- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد
 • ۶- پیمان نامه نرم افزاری

شناسهاستانداردحجمدانلود
MNTN.INT.02معرفی200 KB
MNTN.CNS.02مشاوره پروژه های نرم افزاری253 KB
MNTN.RFP.03تهیه درخوست برای ارائه پیشنهاد (RFP)280 KB
MNTN.MNT.03نظارت بر پروژه های نرم افزاری330 KB
MNTN.PRP.03پیشنهاد (Proposal)203 KB
MNTN.EVL.03برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد418 KB
MNTN.CNT.03پیمان نامه نرم افزاری407 KB

شناسهاستانداردحجمدانلود
NMTN.MNT.FRM.001,01فرم خلاصه گزارش بازبینی71 KB
MNTN.MNT.FRM.002,01فرم بازبینی64 KB
MNTN.MNT.FRM.003,01فرم ممیزی تیم پروژه128 KB
MNTN.MNT.FRM.004,01فرم فهرست جلسات93 KB
MNTN.MNT.FRM.005,01فرم خلاصه صورتجلسه88 KB
MNTN.MNT.FRM.006,01فرم مشروح صورتجلسه68 KB

شناسهاستانداردحجمدانلود
MNTN.PRP.FRM.001,01کارهای صورت پذیرفته - مرتبط با موضوع88 KB
MNTN.PRP.FRM.002,01کارهای صورت پذیرفته - مرتبط با زیرساخت فنی89 KB
MNTN.PRP.FRM.003,01حجم کارهای فعلی در دست انجام87 KB
MNTN.PRP.FRM.004,01فهرست مدیران و کارشناسان88 KB
MNTN.PRP.FRM.005,01فهرست کارشناسان شرکت به ترتیب تخصص89 KB
MNTN.PRP.FRM.006,01گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت90 KB
MNTN.PRP.FRM.007,01مدارک فنی بین لمللی اخذ شده توسط کارشناسان شرکت106 KB
MNTN.PRP.FRM.008,01فهرست همکاران تجاری85 KB
MNTN.PRP.FRM.009,01شرح مختصر همکار تجاری78 KB
MNTN.PRP.FRM.010,01ساختار تفکیکی کار104 KB
MNTN.PRP.FRM.011,01تخصص ها به همراه تعداد و مقطع زمانی مورد نیاز95 KB
MNTN.PRP.FRM.012,01آنالیز قیمت پیشنهادی91 KB

فاز دوم نماتن

فاز دوم نماتن شامل استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار است.

 • ۱- درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار
 • ۲- استاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)
 • ۳- استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)
 • ۴- استاندارد طرح تضمین کیفیت (QAP)
 • ۵- استاندارد طرح مدیریت پیکره‌بندی (CMP)
 • ۶- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (V&V)
 • ۷- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار
 • ۸- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار
 • ۹- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار
 • ۱۰- استاندارد طرح نظارت
 • ۱۱- واژنامه

شناسهاستانداردحجمدانلود
NMTN.STD.Phase2Introدرآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار155 KB
NMTN.STD.MDDاستاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)280 KB
NMTN.STD.ProjPlanاستاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)429 KB
NMTN.STD.QAPاستاندارد طرح تضمین کیفیت (QAP)337 KB
NMTN.STD.CMPاستاندارد طرح مدیریت پیکره‌بندی (CMP)334 KB
NMTN2.STD.VVPاستاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (V&V)269 KB
NMTN.STD.TestPlanاستاندارد طرح آزمون نرم‌افزار346 KB
NMTN.STD.DeploymentPlanاستاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار328 KB
NMTN.STD.GuaranteePlanاستاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار273 KB
NMTN.STD.MonitoringPlanاستاندارد طرح نظارت278 KB
NMTN.STD.Glossaryواژنامه163 KB

فاز سوم نماتن

فاز سوم نماتن طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار کشور بود که شامل موارد زیر است

 • ۱- تدوین معیارها (شامل استانداردگذاری و تدوین مقررات)
 • ۲- شناسایی و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها (و کارفرماها، محصولات و نیروی کار)
 • ۳- ارجاع کار (مناقصات نرم افزاری)
 • ۴- کنترل ظرفیت
 • ۵- ارزیابی (اجرا و پس از اجرای پروژه ها)
 • ۶- داوری (اختلافات حین اجرای پروژه ها)
 • ۷- اطلاع رسانی و مدیریت دانش نظام
 • ۸- اخلاق حرفه ای در مهندسی نرم افزار
 • ۹- مدیریت نظام مهندسی نرم افزار (متولی گری نظام)

شناسهاستانداردحجمدانلود
NMTN3.FinalReportگزارش نهایی1.3 MB
NMTN3.Presentationآشنایی با نماتن593 KB

مستندات پیش تولید پروژه های نرم افزاری

در توسعه سامانه های نرم افزاری همواره لازم است تا تیم توسعه به صورت متناوب به مستندات آنچه سیستم باید انجام دهد، رجوع کند. لذا اجرای صحیح و مناسب پروژه ها وابسته به کیفیت و کامل بودن مستندات پیش تولید است. یکی از راه حل ها تولید مستندات و جمع آوری اطلاعات، تکمیل مستندات به صورت تدریجی و در چند مرحله است، که البته این راه حل خالی از اشکال نیست.
یکی از این اشکالات، طولانی شدن زمان مستندسازی است. به عنوان مثال طراحی و معماری سامانه های نرم افزاری به شدت به مستندات نیازمندی وابسته است. تکمیل تدریجی نیازسنجی و تغییر این مستندات می تواند باعث ناپایداری و کاهش کیفیت نهایی تولید شود و در صورت تغییر کلی نیز، تغییر دادن زیرساخت یک نرم افزار مشکل و بسیار پرهزینه است. اشکال دیگر افزایش تدریجی کیفیت مستندات است. به عنوان مثال شناسایی نادرست نیازمندی ها و کیفیت پایین مستندات در گام های اولیه، می تواند باعث تغییر زیرساخت در آینده و در برخی از موارد باز طراحی یا باز تولید قسمت بزرگی از پروژه نرم افزاری شود. برخی از راه حل ها برای کاهش زمان و افزایش کیفیت فرایند تولید مستندات موارد زیر است

 • برگزاری جلسات متناوب با دستورجلسه های مشخص با همه ذینفعان
 • بررسی سامانه های مشابه و الگوبرداری
 • تولید مستندات مبتنی بر استانداردهای از پیش تعیین شده