اخبار و مقالات - تگ: Google Webmaster

افزودن Sitemap به Google Search Console

افزودن Sitemap به Google Search Console

طراحی وب ایرانطراحی وب ایران  
13919
یکی از شیوه های مناسب و کارا برای شناسایی مناسب صفحات سایت توسط سایت Google استفاده از سامانه Google Webmaster Tools یا Google Search Console است. این کار باعث می شود که شناسایی صفحات توسط خزنده های موتور جستجوی گوگل یا همان Google Crawler ها به صورت مناسب تری صورت گیرد.
ادامه مطالب